Safety data sheet (SDS)

SDS-dokument je bezpečnostní informace o produktu, který vydává výrobce. Tyto dokumenty je potřeba dodat buď k prvotní verifikaci účtu nebo (častěji) před zasláním produktů do skladů FBA.

SDS musí obsahovat  16 bodů:

1.  Identifikace
 • Název produktu
 • Jiné prostředky identifikace (např. synonyma, podobné označení atd.)
 • Doporučené použití
 • Omezení používání
2. Identifikace nebezpečí
 • Klasifikace nebezpečnosti (třída, kategorie) látky/směsi nebo popis zjištěného nebezpečí pro fyzická/zdravotní rizika, která nejsou jinak klasifikována.
 • Prvky označení:
  • Symbol (obrázek) nebo název symbolu (např. Plamen, lebka a zkřížené kosti)Signalizující slovo
  • Prohlášení o nebezpečnosti
  • Bezpečnostní prohlášení
  • Jiné nebezpečí, která nevedou ke klasifikaci (např. nebezpečí roztaveného kovu)
3. Složení/informace o složkách

Pokud produkt obsahuje nebezpečný materiál nebo látku:

 • Chemický název
 • Obecný název a synonyma
 • Registrační číslo CAS a všechny jedinečné identifikátory
 • Chemický název nečistot, stabilizačních rozpouštědel a/nebo přísad*
 • Koncentrace
4. Opatření první pomoci

Opatření první pomoci podle způsobu expozice:

 • Inhalace
 • Kožní kontakt
 • Oční kontakt
 • Požití
 • Nejdůležitější příznaky a účinky (akutní nebo zpožděné)
 • Pokud je to nutné, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a speciální ošetření
5. Opatření v případě požáru
 • Vhodná hasiva
 • Nevhodná hasiva
 • Zvláštní nebezpečí vyplývající z nebezpečného výrobku (např. nebezpečných produktů spalování)
 • Zvláštní ochranné prostředky a bezpečnostní opatření pro hasiče
6. Opatření v případě náhodného úniku
 • Osobní preventivní opatření, ochranné prostředky a nouzové postupy
 • Metody a materiály pro uzavření a čištění
7. Manipulace a skladování
 • Bezpečnostní opatření pro bezpečné zacházení
 • Podmínky pro bezpečné skladování (včetně nekompatibilních materiálů)
8. Omezování /Osobní ochrana
 • Kontrolní parametry, včetně pokynů pro bezpečnost na pracovišti nebo biologickou bezpečnost
 • Vhodný technický dozor
 • Individuální ochranná opatření (např. osobní ochranné pomůcky)
9. Fyzikální a chemické vlastnosti
 • Vzhled (fyzický stav, barva atd.)
 • Zápach
 • Prahová hodnota zápachu
 • pH
 • Bod tání/bod mrazu
 • Počáteční bod varu/rozmezí teploty varu
 • Bod vzplanutí
 • Míra vypařování
 • Hořlavost (pevná látka, plyn)
 • Nižší mezní hodnota hořlavosti/výbušnosti
 • Horní hranice hořlaviny/výbušnosti
 • Tlak par
 • Hustota par
 • Relativní hustota
 • Rozpustnost
 • Rozdělovací koeficient - n-oktanol/voda
 • Teplota samovznícení
 • Teplota rozkladu
 • Viskozita
10. Stálost a reaktivita
 • Reaktivita
 • Chemická stabilita
 • Možnost nebezpečných reakcí
 • Podmínky, kterým je třeba se vyhnout (např. statické výboje, otřesy nebo vibrace)
 • Nekompatibilní materiály
11. Toxikologické informace

Stručný, ale úplný popis různých toxických účinků na zdraví a údaje používané k identifikaci těchto účinků, včetně:

 • Informace o možných vedlejších účincích (vdechnutí, požití, kontakt s pokožkou a očima)
 • Symptomy související s fyzikálními, chemickými a toxikologickými charakteristikami
 • Zpožděné a okamžité účinky a chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice
 • Numerická měření toxicity
12. Ekologické informace
 • Ekotoxicita
 • Perzistence a rozložitelnost
 • Bioakumulační potenciál
 • Mobilita v půdě
 • Jiné nežádoucí účinky
13. Pokyny pro likvidaci produktu

Informace o bezpečném zacházení při likvidaci a způsoby likvidace včetně kontaminovaného obalu.

14. Informace o přepravě
 • UN číslo
 • Řádný název OSN pro přepravu
 • Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:
 • Balící skupina
 • Nebezpečí pro životní prostředí
 • Přepravní zásilky v případě potřeby
 • Zvláštní opatření
15. Informace o předpisech

Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí specifické pro daný výrobek.

16. Další informace

Datum poslední revize bezpečnostního listu.

 

Kam v Amazon účtu SDS nahrát?

1. V hlavní nabídce "Inventory" vyberte položku "Manage inventory". 

2. Dále označte produkt, ke kterému chcete SDS dokument přidat. Následně vlevo nahoře rozbalte nabídku "Action on X selected" a klikněte na položku "Convert to Fulfillment by Amazon"

3. Potvrďte a postupně proklikejte až k rozhraní pro nahrávání SDS dokumentu, kde je třeba vyplnit ASIN, marketplace a jazyk dokumentu. Dále přiložte SDS dokument a klikněte na "Upload file".

Vzor SDS dokumentu naleznete v příloze.

  


Nenašli jste, co jste hledali? 

Podívejte se do OBSAHU, ve kterém najdete přehled všech kapitol.

Mohlo by Vás také zajímat:Back to top